Workshop presentation ‘The Guts of the Economy’ at Custom Folkestone, Folkestone, UK  https://www.instagram.com/p/BnlKTOVl_hZ/